سپاه نقشی کلیدی در تحقق صلح و امنیت منطقه داشته است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف