سکوت رسانه های سلطه درباره قتل مهاجران آفریقاییکاربران شبکه های اجتماعی از سکوت رسانه های غربی درباره خبر کشتار مهاجران آفریقایی در مرز عربستان سعودی هفته پیش منتشر شد انتقاد کرده اند.منبع