سیل ویرانگر در منطقه بادینان، اقلیم کردستان عراق



منبع