سینمای مستند حاصل جمهوری اسلامی

منبع

اسماعیلی ادامه داد:در مباحث و جلسات مختلف با مستندسازان استانی صحبت کردیم.نظرات و پیشنهادات را شنیدیم و سینمای مستند،محصول جمهوری اسلامی و درختی تنومند است.


سینمای مستند حاصل جمهوری اسلامی

وزیر ارشاد اعلام کرد:سینمای مستند محصول جمهوری اسلامی است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف