«شاه مردان علی،شعر یزدان علی»

همخوانی سید مجید بنی فاطمه با مداح پاکستانی در حسینیه معلیمنبع