شب یلدا نماد نشاط اجتماعی مردم ایران حول محور خانواده است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

وی بیان کرد: دوست داریم که  لبخند و رضایت مردم را شاهد باشیم و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه نمود داشته باشد.