شرکت هایی از منطقه سیبری روسیه در نمایشگاه حمل و نقل ریلی ایران شرکت می کنند

منبع

بخوانید:  دوج کوین، شیبا اینو را سرنگون می کند!