شناسایی 12 نفر تبعه خارجی شاغل به صورت غیر مجاز در کارگاه های استان

 

منبع


شناسایی 12 نفر تبعه خارجی شاغل به صورت غیر مجاز در کارگاه های استان

از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 12 نفر تبعه خارجی شاغل به صورت غیر مجاز در کارگاههای استان شناسایی و کارفرماهای متخلف اعمال قانون و به مراجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام