شهرستان خمینی شهر مقصد نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان از صبح امروز یکم تیرماه به مقصد شهرستان خمینی شهر آغاز شد.منبع