صدای صنایع‌دستی بی‌صدا باشیم

صنایع دستی در هر بخشی باید بتواند با زندگی مدرن ارتباط برقرار کند، نمی‌توان پیشینه صنایع دستی را به طور کامل کنار گذاشت بلکه باید به صنایع دستی گذشته اضافه شود.منبع