صدای نسل کشی در غزه از آمریکا می آید

هر روز مردم آمریکا تجمعاتی را در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به نسل کُشی در غزه، برگزار می کنند. اما برخی مقامات این کشور، در سخنانشان همچنان به دنبال پاکسازی قومی در غزه هستند .منبع