صدها نفر در سانفرانسیسکو، ژاپن و نیویورک در همبستگی با فلسطینیان تظاهرات کردند


صدها نفر در سانفرانسیسکو، ژاپن و نیویورک در همبستگی با فلسطینیان تظاهرات کردندمنبع