صدها هزار آرژانتینی در پی اعتصاب ملی علیه دولت نئولیبرال خاویر مایلی به سمت ساختمان کنگره در بوئنوس آیرس پايتخت این کشور دست به تظاهرات زدند


صدها هزار آرژانتینی در پی اعتصاب ملی علیه دولت نئولیبرال خاویر مایلی به سمت ساختمان کنگره در بوئنوس آیرس پايتخت این کشور دست به تظاهرات زدندمنبع