صدور ۳۰ جواز تاسیس صنعتی در استان مرکزی

منبع

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۳۰ جواز تاسیس واحدهای صنعتی امسال در نقاط مختلف این استان صادر شد.

مدیر کل اداره صنعت معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: شهرستان‌ اراک با ۱۴ جواز تاسیس بیشترین امتیاز را در شاخص مذکور دارد.


|