صنایع مکلف اند بخشی از آب و برق مصرفی خود را تولید نمایند

منبع

 

استاندار خوزستان گفت: صنایع استان مکلف شدند در تولید برق فعال تر شده و همچنین از طریق تصفیه پساب های صنعتی و دیگر اقدام های لازم بتوانند بخشی از مصارف خود را تامین کنند.