ضرورت جابجایی سکوی میانی تخلیه زباله دارآباد

 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف