طراحی و تولید سیستم های توزین صنایع معدنی کشور

منبع

بخوانید:  نباید اغماضی نسبت به ساختمان‌های ناایمن صورت گیرد/ مردم مقتدر ایران نخواهند گذاشت دشمنان بر این کشور سلطه پیدا کنند