طرح ریزی ابوذر الغنلب در فضای شهری توسط سازمان زیباسازی شهر

منبع

بخوانید:  علی قجری، مدیر کل فرهنگی، هنری و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و‌ ویژه اقتصادی شد