طرح ملی پاداش ۲۰ برابری به مشترکان، فرصتی برای حمایت از رشد تولید

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف