طوفان گرد و غبار ۳۵۵ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد

|

طوفان گرد و غبار ۳۵۵ نفر را در سیستان راهی بیمارستان کرد