ظرفیتهای بی نظیر و مغفول مانده اصفهان جهت ثبت در شبکه جهانی پردیسهای زمین شناسی منطقه ای یونسکوآیا این خبر مفید بود؟

منبع

این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش مؤثری ایفا نماید. پردیسهای زمین‌شناسی ممکن است علاوه بر پدیده‌های زمین‌شناسی از آثار تاریخی، بوم شناسی ، باستان شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی دیگر برخوردار باشد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

با توجه به مطالعات تخصصی انجام گرفته دراین حوزه استان اصفهان در مناطق خور، انارک و زفره (پهنه زمین شناسی گاوخونی، زفره تا کرکس با انواع پدیده های زمین شناختی و ژئومورفیک یکی از قوی ترین و شناخته شده ترین مناطق دنیا جهت ثبت در شبکه جهانی پردیسهای زمین شناسی منطقه ای در یونسکو است) به دریای فسیل یا سرزمین فسیل نیز شهرت دارد ، نیز ظرفیت و پتاسیل بالقوه فوق العاده ای برای ثبت شبکه جهانی پردیسهای زمین شناسی منطقه ای یونسکو را دارا هستند که متاسفانه از سوی مجموعه ی استان و میراث فرهنگی استان در سالهای گذشته مغفول واقع شده است و اقدام موثری صورت نپذیرفته است.