عاشق استقلال هستم ولی چارچوب کاری باید حفظ شود

منبع

بخوانید:  یزدانی فاتح رقابت های ۱۰۰۰ امتیازی شد