عروس راضی ، داماد راضی…منبع

بخوانید:  دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را پیگیری خواهد کرد