عصبانیت آمریکا از سفر رئیسی به سوریه طبیعی است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف