عظمت طوفان الاقصی قابل درک برای صهیونیست ها نیست


مهدی فضایلی درباره عظمت طوفان الاقصی توییتی را منتشر کرد.



منبع