علاقه شدید قطری ها به خودروی شاسی بلند تردد ۲۰ شاسی بلند با برندهای روز ظرف یک دقیقهمنبع