علت اصلی لقب «شمس الشمس» به امام رضا (ع) چیست؟

منبع

بخوانید:  بخشش سیزده محکوم به قصاص در گلستان