عملکرد دولت در استان کرمان / 11 سرمایه گذاری به مبلغ بیش از 500 میلیون دلار در استان

گزارش دستاوردها، اقدامات و فعالیتهای مهم استانداری کرمان در سال نخست دولت سیزدهم اعلام شد.منبع

عملکرد دولت در استان کرمان / 11 سرمایه گذاری به مبلغ بیش از 500 میلیون دلار در استان

|