عملیات راهداری در ۱۲ روستای خراسان شمالی انجام شد


طی سیل اخیر، عملیات راهداری در ۱۲ روستای خراسان شمالی انجام شد.منبع


 عملیات راهداری در ۱۲ روستای خراسان شمالی انجام شد