عیدی دادن قاضی‌زاده به حاضران در برنامه مناظره


عیدی دادن قاضی‌زاده به حاضران در برنامه مناظرهمنبع

بخوانید:  پیوستگی زبانی راز تداوم هویت ملی ماست و زبان فارسی محمل پیدایش حکمت ادبی در ایران فرهنگی است