فراخوان حمایت از فعالیت‌های فناورانه متخصصان ایرانی خارج از کشور

گامی مشترک برای حمایت از فعالیت‌های فناورانه متخصصان ایرانی خارج از کشور برداشته شد تا ایران از ظرفیت دانشی و تخصصی این افراد بیشتر برخوردار شود.


فراخوان حمایت از فعالیت‌های فناورانه متخصصان ایرانی خارج از کشور

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف