فراهم کردن تمهیدات براى سفر ایمن زائران اربعین حسینى و مشهد مقدس

سعید سبحانى با بیان این که صورت وضعیت دربستى در این ایام ممنوع است، افزود: از ۱۵ ماه جارى صورت وضعیت فقط به روز فروخته مى شود.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف