فروش ارز در سامانه نیما ۶۴ درصد افزایش یافت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف