منبع


فروش چهارمین ملک شهرداری تهران در بورس کالا

پایان پیام/


آیا این خبر مفید بود؟

جزئیات عرضه چهارمین ملک به این صورت است که یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه کمیته عرضه در ۲۹ شهریور ١۴٠١ مورد تصویب قرار گرفت.


چهارمین ملک شهرداری تهران در بورس کالا به فروش رفت.