فروش ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل قطار شهری کرج

منبع

|

فروش ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل قطار شهری کرج

کوزه کنانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز، عملیات تکمیل پروژه خط دو ظرف مدت تعیین شده و پس از تعمیرات و آماده سازی دو رام قطار موجود و انتقال آنها به تونل و تکمیل و نصب تجهیزات باقیمانده، به پایان برسد و شاهد افتتاح ایستگاه f و k باشیم.