فصل جدیدی از همکاری های گسترده ایران و چین آغاز شد

معاون سیاسی رئیس جمهور نوشت: فصل جدیدی از همکاری های گسترده اقتصادی و اعتماد متقابل سیاسی بین ایران و چین آغاز شد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

وی افزود: مذاکرات رؤسای جمهور منجر به توافقات مهمی در حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، ترانزیت و فناوری شد. درباره تحولات راهبردی بین المللی و مسائل منطقه ای نیز بحث شد و ابتکارهای سازنده ای مطرح گردید.