فناوران ایرانی نرم‌افزار مدیریت یکپارچۀ کتابخانه طراحی کردند


فناوران ایرانی نرم‌افزار مدیریت یکپارچۀ کتابخانه طراحی کردند

این فعال حوزه فناور ضمن اشاره به این موضوع که اهمیت و کاربرد این محصول در حوزه تحقیق و پژوهش است، دانشگاه‌ها، سازمان ها، شهرداری‌ها و کتابخانه های عومی و شخصی مخاطبین اصلی این محصول دانست.

منبع

فریوری با بیان این‌که زمینه اشتغال و توسعه پژوهش در این مجموعه فناور فراهم شده است ادامه داد: علاوه بر استخدام نیروهای فنی، کتابدار و اپراتور، در حوزه تخصصی کتابخانه ها هم جذب نیرو شده است.

رای موافق و رای مخالف