فناوری‌نانو به کمک کاوشگران می آید!


فناوری‌نانو به کمک کاوشگران می آید!

JPL یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه است که توسط ناسا تأمین مالی شده و توسط انستیتوی فناوری کالیفرنیا اداره می‌شود. 

منبع

فضاپیمای Clipper Europa ده ها پرواز نزدیک در اطراف قمر اروپای سیاره مشتری انجام می‌دهد و اندازه‌گیری‌های مفصلی را با ابزارهای مختلف از جمله رادار جمع‌آوری می‌کند تا بررسی کند که آیا این قمر می‌تواند شرایط مناسب برای زندگی داشته باشد.

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ شرکت توسعه مواد پیشرفته اعلام کرد قرارداد کار مشترک با آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا را برای فناوری پوشش‌های فیلم‌های نازک اختصاصی AMD امضا کرده است. این پوشش یک نانوماده‌ی جذب کننده فرکانس رادیویی بوده که می‌تواند برای انواع زیرلایه‌ها اعمال شود. این برنامه همکاری مشترک برای تست سازگاری الکترومغناطیسی فضاپیمای NASA Europa Clipper برنامه‌ریزی شده است. نانومواد شرکت توسعه مواد پیشرفته می‌تواند به پروژه Clipper Europa کمک کند تا تأیید کند که رادار حساس به نفوذ یخ این فضاپیما به درستی در فرکانس‌های کلیدی کار می‌کند تا اهداف علمی را برآورده کند.

شرکت توسعه مواد پیشرفته با آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا قرارداد امضا می‌کند. هدف آن‌ها استفاده از یک نوع نانوماده در ادوات مورد استفاده در کاوش قمر اروپا سیاره مشتری است.

هدف اصلی Europa Clipper این است که تعیین کنید آیا مکان‌هایی زیر سطح قمر اروپا وجود دارد که بتواند برای زندگی انسان مناسب باشد.