فیلمی از ورود رئیسی به اسلام‌آباد و آذین‌بندی ویژه خیابان‌های پایتخت پاکستان


فیلمی از ورود رئیسی به اسلام‌آباد و آذین‌بندی ویژه خیابان‌های پایتخت پاکستانمنبع

بخوانید:  "آه سرد" فیلمی ولرم!