فیلم شهدای مرزبانی در حال تولید است

منبع

بخوانید:  وضعیت تمدید گذرنامه در خرمشهر؛ اصرار بر تمدید به جای صدور برگه تردد