فیلم کوتاه “شلت” روی میز تدوین

منبع

بخوانید:  آموزش ۶۵ عنوان رشته در دانشگاه های فنی و حرفه ای گلستان