قدردانی از هنرمندانی که پای فعالیت های فرهنگی و هنری‌ ایستاده اند


قدردانی از هنرمندانی که پای فعالیت های فرهنگی و هنری‌ ایستاده اند

محمدمهدی اسماعیلی گفت: همه فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور در حال اجراست و مجموعه وزارت فرهنگ قدردان اکثریت قریب به اتفاق هنرمندانی است که برخلاف فشارهای جریان‌های معاند محکم پای فعالیت های فرهنگی و هنری ایستاده اند.

منبع