قرارگاه پیشگیری از سرقت منابع آبی در دادستانی قزوین فعال می شود

 

 قرارگاه پیشگیری از سرقت منابع آبی در دادستانی قزوین فعال می شود

این مقام قضایی استان بیان کرد: این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا به صورت جهادی در این حوزه وارد شود و شرکت آب منطقه‌ای می بایست از ظرفیت دستگاه قضایی به خوبی استفاده کند، تا بهره‌برداری های غیر مجاز به صفر برسد.

منبع

رجبی تصریح کرد: پلمب چاه های غیر مجاز و همچنین چاه هایی که بر اساس مجوزها اضافه برداشت دارند باید با جدیت پیگیری شود و میزان برداشت چاه ها توسط کارشناسان رصد شود.