قضاوت داوران قزوینی در لیگ های یک و برتر فوتبال و فوتسال

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


قضاوت داوران قزوینی در لیگ های یک و برتر فوتبال و فوتسال