قول هایی که در اسکیت داده می شود ما را به مدال امیدوار می کند

منبع

بخوانید:  نیازی به واردات گندم برای تامین نان نداریم