قیمت دارو در سال آینده افزایش نخواهد داشت


وزیر بهداشت:
به دلیل اینکه قیمت دارو از ارز ترجیحی به نیمایی تبدیل شد سال آینده افزایش قیمت نداریم.
افزایش قیمت امسال بخاطر تبدیل ارز ترجیحی به نیمایی برای دارو‌هایی بود که شامل طرح دارویار می‌شدند، اما با پرداخت یارانه سلامت دیگر افزایش قیمتی ندارند.منبع