لحظاتی از تمرین هلند با حضور لوییس فن‌خالادگار داویدز، ستاره هلند در اواخر هزاره گذشته و اوایل هزاره جدید هم در کادر فنی تیم فعلی حضور دارد.منبع