لزوم اجرای طرح جهش تولید در اراضی دیم کشور

منبع

وی همچنین به پیش‌بینی اقتصاددانان در خصوص چالش جدی کمبود مواد غذایی تا سال ۲۰۵۰ در دنیا اشاره کرد و گفت: کشورهای توسعه یافته با برنامه‌ریزی و سازماندهی، منابع و ظرفیت‌های موجود جهان را برای تامین غذا بکار گرفته‌اند تا در آینده با مشکل کمبود غذا مواجه نشوند و در صورتی که کشورهایی همچون ایران از هم اکنون چاره‌اندیشی نکنند، در مواجهه با بحران غذا آسیب‌پذیرتر خواهند بود.


لزوم اجرای طرح جهش تولید در اراضی دیم کشور


|