ماراتن در زمین والیبال؛ رکوردی در ایران رقم خورد!

رکوردشکنی جهانی در ایران رقم خورد.