مبارزه جدی کشورترکیه با محتکران و گران فروشانمنبع

بخوانید:  افتتاح دادگاه بخش توکهور و هشتبندی